De betekenis van oral history voor community-building (VAK-KENVULLERS, aflevering 15, 13 november 2018)

VAK-KENVULLERS is een blog over de praktijk en theorie van community-building

Community building is een vak, een relatief nieuw vak zelfs. De zoektocht naar manieren om de community te versterken is in volle gang, gelukkig komt daar voorlopig geen einde aan. In deze blog pleit ik – in navolging van Sharee Cordes in 2016 – voor het toepassen van oral history als middel om te werken aan sterke communities. Geschiedschrijving is vaak schriftelijk, uitgevoerd door daarvoor getrainde professionals. Oral history bedrijven is – ook volgens Renate Stapelbroek – een goede methode om naast bestaande bronnen als beeld en artikelen aanvullende historische gegevens te verzamelen. Bij oral history staat de persoonlijke beleving centraal. Mensen vertellen via interviews over hun betrokkenheid bij een bepaalde gebeurtenis of activiteit.

Bonding, bridging en linking

In het artikel Community Stories, Community Building uit 2016 legt Sharee Cordes uit hoe oral history helpt om een community te versterken. Voor een goed begrip; een community is een verzameling mensen die in een bepaalde buurt woont of een aantal specifieke eigenschappen gemeen hebben, bijvoorbeeld een gedeelde interesse. In elke community zijn drie soorten relaties te onderscheiden, waarvoor dikwijls de termen bonding, bridging en linking worden gebruikt. Mensen zijn familie van elkaar of vrienden (bonding). Bonding zorgt voor (emotionele) steun. Een andere band is die tussen collega’s, teamleden of buren (bridging). Samen optrekken tussen collega’s of buren bevordert de efficiëntie van de groep. Linking is de spannendste verbinding, verschillende typen mensen in net zo verschillende situaties ontwikkelen een band met elkaar. Geslaagde community building zorgt voor bonding en bridging, maar vooral voor de linking.

Gedeelde verhalen en identiteit

En vooral voor linking komt oral history om de hoek kijken. Door de interviews ontstaan gedeelde verhalen (shared narratives). Dit versterkt de identiteit van de groep of de connectie met de plaats, en zorgt voor historisch en cultureel begrip. Oral history zorgt voor reflectie op de buurt en groep. Kernwoord is hier de term sense of community, een uitvinding van sociaal psychologen. Bij voldoende sense of community vindt een individu het prettig om deel uit te maken van de groep. De leden doen er toe voor elkaar, er is zelfs de verwachting dat individuele noden worden aangepakt. Een sterke community kent in de regel een sterke sense of community.

Voorwaarden voor effectieve oral history

Oral history versterkt volgens Sharee Cordes de gemeenschapszin vooral wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Meedoen moet een leerzame ervaring zijn, vanwege de unieke kans wildvreemde mensen te ontmoeten. En omdat vaardigheden worden bijgeleerd. Oral history door ingehuurde professionals laten uitvoeren is niet handig, het rendement is sterker wanneer groepsleden zelf aan de slag gaan. Training en educatie versterken langs deze weg de kracht voor de community. Wanneer het om buurten gaat is de bibliotheek een waardevolle en betrouwbare partner om mee te doen. Wat ook helpt zijn – het organiseren van – boeiende ontmoetingsmomenten, bijvoorbeeld na een oproep om oude foto’s in te leveren voor een scan. Van de verhalen kunnen bijvoorbeeld podcasts worden gemaakt, die via een website of ander portaal te volgen zijn. Belangrijk is ook om te zorgen voor copyright voor de interviewers!

Toepassing in de praktijk?

Op dit moment werk ik met een groep professionals en bewoners aan een community-project in de Katwijkse Hoornes, met als thema ontmoeten. Het gaat hier om een naoorlogse wijk zonder historische kern. Waar Katwijk bijzonder goed is in registratie van de historie (‘Ik Ben Een Katteker’), valt op dat beeld en verhalen over Hoornes nog niet zijn verzameld. Hoogste tijd om deze buurt nog bij elkaar te brengen, via oral history? Een eerste verkenning leverde meteen mooie beelden en verhalen op over de start van deze wijk, vanaf de jaren zestig. Zoals Katwijk zijn er veel meer plekken om met deze methode aan de slag te gaan, veel meer dan nu gebeurt.

 

Advertenties

VAKKENVULLERS (14)

VAKKENVULLERS, lifestream over communitybuilding, aflevering 14, 7 juli 2018

Ellen Koudijs is milieustrateeg en, ze is blind. Ze schrijft ‘brailleblogs’, dat genre kende ik nog niet. Die van 3 juli 2018 is zo mooi: ‘Ik hielp mee met de schoolmusical (‘goed luisteren is mijn specialiteit’). Tijdens de einduitvoering is het podium zo vol dat een aantal ouders klagen dat ze hun kind niet kunnen zien’. Verder in VAKKENVULLERS, lifestream over communitybuilding: Ede doet, een taal leren met een buitenlandse leerkracht via de tool Italki, Peter Hinssen en zijn ‘Waarom het netwerk altijd wint’, werken met buzzmaster, het succes van Planet Hope, het verzameld werk van Lucas Meijs en het verhaal van de sterke keeper van Iran, Alireza Beiranvand.

#EDEDOET In Ede geeft de gemeente drie keer per jaar een bedrag van 7.50 euro door de brievenbus. Wie genoeg medestanders en bonnen verzamelt kan daar een activiteit voor een leefbare buurt mee realiseren. Ede Doet Van jeu de boules tot springkussen, het aardige is dat de vorm verbindt. Online participatie bureau BRUIS helpt hieraan mee, ze maakten o.a. dit filmpje Interview met een initiatiefnemer

#LUCASMEIJS Lucas Meijs is een boeiende hoogleraar strategische filantropie en vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En een fijne spreker, zoals te zien op dit college uit 2012 over ‘reuring in het vrijwilligerswerk’. College van Lucas Meijs College van Lucas Meijs, 2 Recenter werk is te vinden in zijn bijdragen voor magazine Sociale Vraagstukken Publicaties in Sociale Vraagstukken Met een brede insteek: ‘hoe cool is vrijwilligers werk’ en ‘gaan we steeds meer op China lijken’?

#BUZZMASTER Op congressen is het steeds meer gebruik: zaalinteractie via de telefoon Apps voor zaalparticipatie Het gaat via 4G of is er een bedrijf dat een eigen wifispot meeneemt. Er wordt gestemd op stellingen of commentaren of vragen verzamelen die de moderator weer voorlegt aan panels of sprekers. Vooral die laatste variant is erg handig; deelnemers worden uitgedaagd te luisteren en actief mee te ‘schrijven’

#ELLENKOUDIJS Ellen is een milieuwetenschapper, en ze is blind. Ik heb wel eens met haar samengewerkt, een zeer positieve vrouw. Ze schrijft, ontdekte ik recent, ook ‘brailleblogs’. Die van 3 juli 2018 is zo mooi. Ze helpt mee met de schoolmusical (‘ik kan goed luisteren’). Tijdens de einduitvoering is het podium zo vol dat een aantal ouders klagen dat ze hun kind niet goed konden zien. Tsja.. Brailleblog

#STICHTINGPLANETHOPE Het begon voor Karen Duys, bestuursadviseur in Roozendaal, met het steunen van weeskinderen in India. Via haar stichting Planet Hope. Inmiddels heeft ze vakonderwijs opgezet, in nauwe samenwerking met Nederlandse onderwijsinstellingen. Vooral voor die kinderen die vanwege ‘de kaste’ weinig tot geen kansen hadden. Omroep MAX besteedde er een kort item aan Planet Hope bij Max

#ALIREZABEIRANVAND De keeper van het voetbalteam van Iran, Alireza Beiranvand , oogde wat jong en tenger maar deed het fantastisch.  Zijn verhaal is ook fantastisch; hij komt van ver, hij stapte van het ene veld (schaapsherder) naar een veld met miljoenenpubliek.  De keeper van Iran

 #THENETWORKALWAYSWINS Videopresentatie door Peter Hinssen, auteur van het boek The network always wins’ Presentatie Peter Hinssen Prachtig verhaal over “the flip’ het overgangsmoment van tradities en oude gewoonten naar nieuwe praktijken. Als 1 speler iets verandert, is dat nog wel te overzien (lees: af te weren). Als meerdere spelers tegelijk een andere aanpak kiezen, gaat de verandering snel. Wie verandering wil, doe het (dus) samen; the network always wins. Boek The network always wins

 #ITALKI In het julinummer van Computer Idee een mooi overzicht: 15x manieren om een taal te leren, met bekende en minder bekende apps als Duolingo of Babbel. 15 manieren om een taal te leren Altijd handig op vakantie. Via de app Italki is de taal te leren via een sociaal netwerk: een op een les van moedertaalsprekers, voor een paar euro per uur. Italki Kortom, vindt je eigen leerkracht.

 

 

 

VAKKENVULLERS (13)

Vakkenvullers, lifestream over community-building, 1 juli 2018, aflevering 13

In VAKKENVULLERS dit keer een samenvatting van het boek Interprofessionele samenwerken en innoveren in teams. Samenwerking in nieuwe praktijken, onder redactie van Vincent de Waal, met extra aandacht voor het hoofdstuk van Dorien de Wit.  Omdat het zo fijne denkstof biedt voor de urgentie en complexiteit van werken aan professionele community’s. Organisatieadviseur Dorien de Wit beschrijft pijnlijk herkenbaar over wat dikwijls wringt in ‘je vak, je functie, je team, je organisatie en je netwerk.

We leven in een VUCA wereld, volgens Ducheyne (de auteur aan het woord) Een tijd van snelle veranderingen (Volatile), het is onvoorspelbaar hoe situaties zich ontwikkelen (Uncertain), er zijn veel partijen met tegengestelde belangen zonder eenduidige oplossingen (Complex), de samenhang tussen oorzaken en gevolgen is ook onduidelijk en we hebben ook nog eens geen eenduidig beeld van de werkelijkheid (Ambigious).

We gaan die werkelijkheid te lijf met specialisten en specialiseren. Iedereen zijn vak en discipline. Specialisten die zich ook nog eens ten opzichte van elkaar (willen) profileren.

Specialisatie en daarmee samenhangende verkokering heeft waarde; daardoor kijken we niet eenzijdig naar problemen en worden we gedwongen belangen af te wegen en te kijken en denken vanuit verschillende perspectieven.

Complexiteit vraagt van professionals steeds meer creativiteit en verbeeldingskracht, het persoonlijk oordeelsvermogen telt zwaar, net als het omgaan met ambiguïteit.

Professionals moeten (leren) adequaat om te gaan met morele vraagstukken, spelen met meerdere logica’s en plezier beleven aan weerbarstige (‘wicked’) problemen. (wat zijn wicked problems?)

De kans dit te leren wordt beperkt door de inhuur van tijdelijke krachten en “outsourcing”: de visie van professionals zelf staat onder druk, we hebben bovendien de neiging ambivalentie weg te drukken.

Marktdenken binnen en tussen organisaties werkt contraproductief. De introductie van competitie, werken met kleinere – zogenaamd beter te managen – eenheden en werken met duidelijke doelen en heldere succesindicatoren heeft de problemen vergroot in plaats van opgelost.  De noemer hiervoor was new public management. (new public management)

Specialisten van nu worden uitgedaagd actief burgerschap te bevorderen en in stand te houden en oplossingen te zoeken waarin het sociaal functioneren van het individu in zijn eigen, sociale omgeving wordt versterkt. (systeembenadering)

Belangrijk is dat we voor de professionals een werkomgeving maken waarin leren en werken soepel in elkaar overgaat, veel aandacht is voor impliciete kennis en een open en lerende cultuur bestaat en aandacht voor kenniscreatie.

Constructieve samenwerkingsrelaties tellen zwaar, we moeten bouwen aan “fluid network of interconnected individuals”, tijdelijk van aard en met innovatie-opdrachten. Faciliteren van deze teams is van cruciale waarde, net als het belang van leiderschap.

Zelfsturende teams dreigen een leeg concept te worden waarin oude leiderschapspatronen de kop opsteken. Middenmanagers worden weer belangrijk, maar nu als verandermanager die constant de dialoog opzoekt met medewerkers en externe partners over complexe processen. (zelfsturende teams)

Delen van kennis en toegang geven van dossiers en informatiebronnen is noodzakelijk.

Het werkplezier van professionals en de kans op een burn-out nemen af wanneer zij deelgenoot worden van verandering en proactief werken.

Specialisten zijn als het gaat om samenwerking bang voor taakverschraling; zij willen wel hun specialistische expertise op peil houden. Constructieve samenwerking vraagt altijd om behoud van specialistische identiteit.

De opleidingen worden T-shaped: een brede opleiding met tegelijk verdiepende vakkennis. Specialisten worden getraind andere specialisten te begrijpen, waarderen en om effectief te communiceren. De professionele competenties voor samenwerking worden steeds verder ontwikkeld, net als het continu willen leren en reflecteren.

Specialisten hebben de neiging niet mee te gaan in een verandering die zij niet zelf hebben bedacht, vooral door te gaan met waar zij nu al competent in zijn en risico te vermijden.

Het loont om elkaar het succes te gunnen en te oefenen met werken met een dubbele loyaliteit: aan de eigen organisatie maar ook aan partners buiten het eigen team. Dit kan door de teamleden actief te informeren over wat buiten speelt.

Professionals van andere organisaties persoonlijk leren kennen, met aandacht voor elkaars waarden, telt zwaar. Dorien de Wit noemt dit ‘de waterlijn naar beneden halen’.

Uiteindelijk is interprofessioneel samenwerken en werken in een alliantie of community gewoon hetzelfde als werken in het eigen team; alleen komt de specialist met andere organisaties verder en beter. Het zorgt voor meer ontwikkeling en productiviteit. Ik voeg daar persoonlijk graag aan toe: en zorgt voor meer plezier!

 

VAKKENVULLERS (12)

Aflevering 12, 23 juni 2018, lifestream over community-building

Editie 12 van VAKKENVULLERS, blog over community-building, gaat over de provincie als community-builder, over citizen-science (burgers doen wetenschappelijk onderzoek) en het fenomeen community-research. Met ditmaal twee publicaties van eigen hand: het magazine Stroomversnellers en het boekje Scheveningen Schittert: de foto’s daarin zijn in ieder geval de moeite waard. Ook een pleidooi voor maatschappijleer (‘make civics sexy again’), aandacht voor de Community Managers Nederland (CMNL) en het fenomeen hyperconnectiviteit: ‘er zijn nu al meer telefoons dan mensen’.

#STROOMVERSNELLERS Openbaar besturen (in Nederland althans) gaat steeds meer lijken op community-building, toch verrassend. Voor de Provincie Zuid-Holland maakten we een magazine ‘Stroomversnellers’ waarin drijvende krachten achter het goederenvervoer over water een podium kregen. Magazine Stroomversnellers Van tech-ontwikkelaars tot binnenvaartschippers. Uit het nawoord: ‘Doelen vaststellen rustig projecten uitrollen hoort tot de mythes van het openbaar bestuur. Zo werkt het niet (meer).

#BIRGITOELKERS Na lezen van een interessante blog bezocht ik communitybuilder Birgit Oelker in haar buurthuis in Baarn. Haar bedrijf heet Plan en aanpak. Birgit is expert in asset-based community building; bekijk het verslag even van een werkstage bij de Barnwood Trust in Gloucestershire (lessen van een stage) , over Asset Based Community Development (‘make the invisible visible’)

#GROUNDTRUTH2.0 In Delft sprak ik sociaal-wetenschapper Utah Wehm. Ze werkt bij het IHE Delft Institute for Water Education. Zij werkt via Groundtruth 2.0 aan citizen-science en duurzame innovatie; bewoners worden ingezet bij verwerven van data en actief gezet bij het valideren ervan (‘wiens waarheid telt het zwaarst). Haar inzet: naast techniek is de menselijke stem van blijvende waarde (‘environmental knowledge discovery of human sensed data’).

#OPENTUINEN In Rijnsburg ontmoette ik de initiatiefnemers achter Open Tuinen Rijnsburg. De tuin past mooi bij community-building, in Rijnsburg bleken 80 vrijwilligers actief. Lees even het verhaal over de indoorvolkstuin: ‘tuinen is vooral heel sociaal’.

#SCHEVENINGEN SCHITTERT. Geïnspireerd door het boek van de Engelse sociologe Lisa Goodson over community research maakten we in alweer 2017 het boek ‘Scheveningen Schittert’. Community research is een informele onderzoeksmethode waarin bewoners met elkaar in gesprek gaan. We spraken met groepen als de surfers, kerken, winkeliers tot aan strandondernemers over de spanning tussen innovatie en tradities. Hoofdstukjes werden tussentijds gepubliceerd in de Scheveningse Courant, het geheel is vrij verspreid door de gemeente Den Haag onder de 30.000 bewoners van dit stadsdeel. Lees Scheveningen-Schittert.

#UNDERSTANDPOWER Boeiend verhaal van Eric Liu over het belang van de lokale community en macht. Met statements als ‘make civics sexy again’ en wordt elkaars leraar als het  gaat om macht: Eric Liu is oprichter van de Citizen University en schreef diverse boeken over macht en lokale burgers, zoals ‘You’re more powerful than you think’: Citizin University

#COMMUNITYMANAGERSNEDERLAND Nederland kent sinds 2011 de Community Managers Nederland (CMNL) Die heeft als missie online community management te professionaliseren. Erg leuk is de pagina met praktische vragen en tips: Berichten Vraag: hoe ver ga jij om je community te leren kennen? Antwoord: ik ga 24 uur met ze wandelen (dan leer je iedereen wel kennen!).

#HYPERCONNECTIVITY Binnenkort zijn er volgens Jeremiah Owyang, gastblogger op de site van Virgin, meer telefoons dan mensen. Met als resultaat hyperconnectivity: ‘everything that can be connected will be’ Het is een oude wet: techniek loopt voor op de cultuur, het blijft zoeken hoe daarmee om te gaan.

Vakkenvullers (11)

Lifestream over community-building, aflevering 11, 9 juni 2018

Aflevering 11 van VAKKENVULLERS waarin zangeres Sandra het uitmaakt met haar toxic lover (de oceaanvervuilers), filosoof van Oenen hardop nadenkt over democratische vermoeidheid en zich afvraagt of boze burgers uiteindelijk boos op zichzelf zijn, rolstoelondernemer Roger Daal na in 1993 een rolstoel gekomen te zijn nu rolstoelen op maat maakt, antwoorden op moeilijke vragen soepeltjes via talktobooks uit Google Books getoverd worden en buurtcommunities worstelen met de vraag echt open te zijn. #communitybuilding #thecommunityfactor-y

#YOUNGIMPACTAWARD Het is een mooi initiatief, een prijs voor jongeren met impact. Iets veranderen, ook al is het heel klein, dat is de inzet. Rond eenzaamheid, duurzaamheid en meer. Op 6 juni was de prijsuitreiking. Op video zijn mooie voorbeelden te zien van deze ‘impactmakers’: Young Impact Het idee is ontstaan in Canada en verovert nu de wereld. Patrick Anthonissen (41) is de Nederlandse initiator. Hij werkte eerst bij Unilever en maakte toen de overstap naar Young Impact, via lesprogramma’s op meer dan 100 scholen: In gesprek met de oprichter

#DEMOCRATISCHEVERMOEIDHEID Boeiend essay in de Groene Amsterdammer van Gijs van Oenen, filosoof. Over democratisering die volgens hem zo ver doorgevoerd is in Nederland dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor (bijna) alles, volgens van Oenen een zware last. Hij noemt dit democratische vermoeidheid. We leven in een tijd van normatieve ophoging, we eisen dat problemen echt aangepakt worden, niet alleen van de overheid (de moderne regent) als wel van onszelf. Volgens de auteur zijn boze burgers uiteindelijk vooral boos op zichzelf.

#TALKTOBOOKS Wellicht biedt deze curieuze en boeiende nieuwe tool verlossing. Een tool waarmee vragen worden met relevante passages uit literatuur die op Google Books staat: talktobooks Na elke vraag van een lezer, bij voorkeur in het Engels, de tool meer dan 100.000 boeken. Met complexe politieke vragen heeft de tool nog wel wat moeite, maar het is een begin. Op de vraag what is a community-builder werd in ieder geval volop geantwoord.

#CLEANSEASBREAK-UP Ik vind m fantastisch, de zangeres Sandra (ik vond geen achternaam) maakt het in een dramatisch liefdesliedje uit de (plastic) vervuilers van de Noordzee. De relatie is volgens haar toxic geworden. Ze heeft – blijkt aan het einde van de song – ook alweer een nieuwe love gevonden. Het is een UN Environment productie: toxic love

#BETEKEKENISVOLLEVEN Filmmaker, ondernemer en auteur Ron van Es schreef een boek over betekenisvol leven, met als inzet de vraag: wat betekent dit voor individuele mensen? Het komt uit in september, maar hij vroeg – heel slim – relaties het nu al te lezen en commentaar te geven: ertoe doen Uitgever is Stichting Maatschappelijk Ondernemer die motiveert waarom zij dit boek steunen: SMO

#RDMOBILITY Rijswijker Roger Daal kwam in 1993 in een rolstoel terecht, begon in 2011 met een rolstoelbedrijf (verhuur en vervoer) vanuit de garagebox en wordt nu met steun van de Rabobank steeds groter: hij gaat onder de vlag van RD Mobility zelf rolstoelen maken, en dan rolstoelen die helemaal op maat zijn. Hij is tevreden maar heeft wel een duidelijke wens: waarom heb ik nog geen enkele klant uit Rijswijk?

#FOLLOWTHEMONEY Het is een boeiend en activistisch platform, Follow The Money. Ze schrijven over bank, de haven, Europa, met een kritische insteek en tegelijk ook behoorlijk degelijk. Dossiers. Natuurlijk komt de dividendcampagne ook voorbij, met het artikel wetenschap op bestelling: dividendbelasting

#BUURTCOMMUNITIES Wat zijn buurtcommunities en hoe doen ze het? Op het platform Buurtwijs een aardig maar nog beperkt overzicht met voorbeelden. Ze zijn bezig met duurzaamheid, maar ook met kunst: buurtcommunities De uitdaging is steeds inclusiviteit: hoe krijg een echt open groep: inclusiviteit

 

 

 

Vakkenvullers (10)

Aflevering 10, lifestream over community-building, 2 juni 2018

Hoe versnel je via een community innovatie? Zorgt een community voor betekenisvol werk? Wat is de ABCD-benadering van lokale verbinders? Wat leer je van door de wereld fietsen? Waarom is het nuttig de actie last (wo)man standing te steunen? Wat kunnen architecten doen om ontmoeten te bevorderen? Wat is een digitale wijkraad? Weer een editie van VAKKENVULLERS, gericht op community-building, aflevering 10.

#XLR8-ACCELERATE In 2013 schreef John P. Kotter een belangrijk boek: Accelerate, over versnellen, in dit filmpje licht hij zijn verhaal toe. De wereld versnelt en organisaties moeten daar in mee. Zijn pleidooi is duale organisatiesystemen te maken. Het ene is de staande organisatie, de andere een informele community van entrepeneurs. In die laatste groep wordt van alles uitgeprobeerd. Waarna implementatie van succesvolle concepten volgt, omdat de entrepeneurs ook een belangrijke rol (blijven) spelen in de staande organisatie.

#MAATSCHAPPELIJKE VERBEELDING Het bestaat echt: het Instituut voor Maatschappelijke Verbeelding. Beeld en community-building zijn altijd nauw verbonden. Inzet van het instituut is niet zozeer branding (verkopen van beelden); het gaat de oprichters om reflectie en onderzoek naar de betekenis van beeld in het publieke leven. Om even rustig te bekijken (bekijk even het dossier). Zo stuitte ik op een aardige bijdrage van beeldwetenschapper Heidi de Mare over het project Meet My Street,  jongeren brengen hunh eigen wijk in beeld.

#PEDALTHEWORLD Felis Starck fietste in 2015 door 22 landen, in een jaar legde hij 18.000 kilometer af. Op Netflix is zijn verslag te zien, onder de titel Pedal the world.Het is een soort homemade-movie die de hoofdpersoon iets leert over zowel de wereld als zichzelf, en tegelijkertijd een ode aan (de waarde van) het kleine gebaar of de kleine gunst. Meer van deze fietsfilms zijn te vinden in dit artikel op Bicycle Touring Pro.

#MEANINGFULWORK Wat maakt werk betekenisvol? De auteurs Catherine Bailey and Adrian Madden deden onderzoek in 10 landen waar zij 135 mensen interviewden, te lezen in MIT Sloan management review Zij noemen vijf factoren. Zoals: het werk moet belangrijker voor anderen zijn dan voor henzelf. Ook aardig: het moet af en toe ook lastig en licht pijnlijk zijn: constante blijdschap maakt niet gelukkig! En: het werk moet hen ook als persoon verrijken. Waardevolle inzichten bij het bedenken van een challenge voor een community.

#DIGITALEWIJRAAD Behoorlijk onder de radar in Den Haag is Michel Koolmees van welzijnsorganisatie Xtra actief bezig met een digitale wij(k)raad; een online tool en filosofie om een achterban te organiseren. De eerste reacties zijn opvallend positief, we volgen via deze blog deze ontwikkeling.

#WHOCARES Rijksbouwmeester Floris Alkemade lanceerde een prijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning. Het gaat dan niet alleen om levensloopbestendig wonen maar ook breder over architectuur, ontmoeten en ‘wederkerigheid’. In dit magazine Who Cares veel meer over de achtergronden van dit initiatief. In 2040 zijn er meer dan 2 miljoen 80 plussers, tijd om daarop in te spelen. Wat blijkt; het hofje is herontdekt! De expositie Who Cares reist het land door en is op aanvraag te bestellen voor gemeentes (bekijk het reisschema).

#WIJZIJNMIND Inzet van het platform Wij Zijn Mind  is om psychische problemen te voorkomen en mensen die daarmee te maken hebben te ondersteunen. Je kunt meedoen aan het platform door een eigen initiatief of met geld. Er is al 3 ton opgehaald. Vaak gaat het om hardlopen, verjaardagen, theater of het organiseren van een musical. Bekijk even een overzicht van de acties Grappig is de actie Last (Wo)Man Standing; voor het goede doel op een paaltje op het water blijven staan.

#WIJZIJNABCD Een ander platform is Wij Zijn Abcd, waarin communitybuilders samenwerken die met de ABCD-methode en asset mapping werken. Een methode waarin heel bewust de ‘magt en kragt’ van een wijk of buurt wordt ontdekt en ingezet.

Vakkenvullers (9)

Aflevering 9 van VAKKENVULLERS, 26 mei 2018, lifestream over community-building

Doe mee aan de ‘green guerilla’, ontwerp zelf een circulair businessmodel, jongleer met gezonde voeding voor kinderen en maak de ruimte van Nederland duurzaam. Volop materiaal in de blog VAKKENVULLERS over groene community-building. En aandacht voor het bestrijden van valse informatie, een zeer actieve rol van bewoners bij het maken van plannen, ruimte voor identiteit op de werkvoer (“boundary sensitivity”) en voor wereldliedjes van alle tijden. #thecommunityfactor-y

#GREEN GUERILLA Een belangrijk maatschappelijk boek schrijven, maar geen geld voor financiering van het initiatief? Regel het via crowdfunding. Zo pakt maker Anabella Meijer het tenminste aan, voor het boek Eerste Hulp Bij Klimaatverandering. Eerste Hulp Bij Klimaatverandering Vol met prachtige illustraties want de auteur is visueel consultant (“het enige boek over klimaatverandering waar je blij van wordt”). Naar eigen zeggen maakt ze zo de overstap van gedeprimeerde architect naar ondernemende striptekenaar. Inmiddels werkt ze met een heel team. Beloning komt door het uittekenen van je eigen klimaat verhaal (‘ga in de green guerilla!’) of door een luie ambassadeur te worden: steun ons

#CIRCULAIR ORGANISEREN Het is nu gratis te downloaden, het werkboek werkboek circulair organiseren geschreven door Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen en drie collega’s. Over het van de grond krijgen van circulaire businessmodellen. Met voorbeelden hoe kringlopen zijn gesloten rond een product als boxershorts, het verschil tussen korte, samengestelde of lange kringlopen en mooie schema’s over repareren, refurbisch, herfabriceren, herbestemmen en recyclen. Verplichte stof voor ondernemers, die wel om enige studie vraagt.

#SAMENLEVINGSPROCESSEN Onder de vlag van community processing zijn Anke Siegers en Gert Jan Slump op boeiende wijze actief om planprocessen te ‘maken’ met soms zeer grote groepen. Ze tonen op hun site een trap van eigenaarschap, als alternatief van de welbekende participatieladder. Waarbij ze aandacht hebben voor het proces in de systeem- en leefwereld. Voor Siegers en Slump draait het om eigenaarschap: de deelnemers zijn zelf aan zet en met een goede kaderstelling is een plan ook nog eens door de gemeenteraad brengen overbodig. Inspraak die niet meer is dan aanhoren noemen zij zelfs schadelijk: weg-met-die-participatieladder-

#REPORTING ON MANIPULATORS ONLINE Ook extremisten, antagonisten en manipulatoren zijn online actief, zeer actief zelfs. Mediaonderzoeker Whitney Philips schreef recent een gedegen studie over “trolling” en het verspreiden van valse informatie: Oxygen_of_Amplification Hoe daarmee om te gaan als journalist? Geen onnodige aandacht geven, lijkt het belangrijkste advies. En vooral ook zorgvuldig blijven beschrijven hoe trolling werkt; de mechanismen erachter blootleggen. Whitney Philips kwam eerder in het nieuws als co-auteur van het boek The Ambivalent Internet uit 2017.

# PLACES OF HOPE Het is een bijzondere tentoonstelling, nog tot 25 november 2018 te zien in Leeuwarden: Places of Hope. Over een inspirerende ruimtelijke inrichting van Nederland, vol met bijdragen van zogenaamde landmakers, die zich verenigd hebben in het platform wij maken Nederland De samenstellers roepen op de twintigste eeuw van bijvoorbeeld saaie kantoorparken te verlaten, en die in te wisselen voor duurzame, met natuur verbonden plaatsen. Deelnemers aan de expositie kunnen zelf ook een ontwerpbijdrage (in)leveren.

#RADIOOOOO De wereld is groot. Zeker als het om muziek gaat. Via deze wonderbaarlijke site radiooooo.com kun je muziek opzoeken en afspelen van meer dan 10 decennia, van letterlijk overal vandaan. Ga even op een land staan en er wordt een nummer afgespeeld, een bijzondere (luister)ervaring.

#BOUNDARYSENSITIVITY De socioloog Ismintha Waldring is net gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op integratie van tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn kinderen van arbeidsmigranten. Dat gaat niet slecht, maar wel met een prijs. Identiteit ligt gevoelig en wordt daarom bewust op de achtergrond gehouden. De onderzoekster noemt dit boundary sensitivity. Bekijk even een filmpje van haar via het online tijdschrift Sociale Vraagstukken: identiteit en werkvloer

#JONGLEREN MET VOEDING Een kookboek voor kinderen over gezond eten? Jaap Seidell en Jutka Halberstadt maakten het, onder de titel Jongleren met Voeding. Geïnspireerd door de lezersvragen aan hoogleraar Seidell over zijn voedingscolumn in Het Parool